(Pack of 6)

Pasalubong Pack contains:
1 Frito Lay Classic
1 Frito Lay Sour Cream & Onion
1 Frito Lay BBQ
1 Frito Lay Ruffles (Original)
1 Frito Lay Ruffles (Cheddar & Sour Cream)
1 Frito Lay Doritos

$15.95